Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TANIMI:
İşbu sözleşme yürürlükte bulunan “Mesafeli Sözleşmelere” dair ilgili yasal mevzuat  gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmektedir.

İş bu sözleşme ile  SATICI  veya SAĞLAYICI ile TÜKETİCİNİN eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması kararlaştırılmaktadır.
İş bu sözleşmede; Sağlayıcı (Otel-Tesis) : ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden  gerçek veya tüzel kişiyi, Satıcı: ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan veya sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Müşteri/Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, Yan Sözleşme: Bir mesafeli  sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan hizmete ilişkin sözleşmeyi ifade eder.
 
II-SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İş bu Sözleşmenin konusu; SATICI’nın, TÜKETİCİ’ye info@demturtravel.com sitesi üzerinden elektronik ortamda Uçaklı veya uçaksız olarak Otel Rezervasyon Hizmeti verilmesine ilişkin      tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
II-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
İş bu Sözleşme DEM TUR TRAVEL LTD (SATICI olarak anılacaktır), ile …………………(MÜŞTERİ /TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
 
SATICI Bilgileri; DEMTUR TRAVEL LTD.
 
SAĞLAYICI Bilgileri; (Hizmetin kapsamında ise sözleşmeye eklenir)
 
TÜKETİCİ Bilgileri
------------------
 
TÜKETİCİ, …………websitesinde paylaşmış olduğu adres ve iletişim bilgileri aracılığı ile kendisine ulaşılmasını kabul eder.
 
TÜKETİCİ, Rezervasyon talebinde bulunmakla, iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 
III-TÜKETİCİNİN (MÜŞTERİNİN) BİLGİLENDİRİLMESİ:
 
TÜKETİCİ, iş bu mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde bilgilendirildiğini kabul ve teyit eder.
 
1-Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri
 
TÜKETİCİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda, broşürde, ön bilgilendirme belgesinde açıklamalar kısmında yer alır.
TÜKETİCİ,  satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren belgeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu kendisine ön bilgilendirme yapıldığını iş bu sözleşme ile kabul ve teyit eder.
TÜKETİCİ,  elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işleminin, yine elektronik ortamda yapılacağını bildiğini iş bu sözleşme ile teyit eder.
TÜKETİCİ, elektronik ortam sistem ekranında "okudum ve anladım" butonuna basarak işbu sözleşmeyi imzaladığını ve işbu sözleşmede belirtilen koşul ve şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.
Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.
Bazı iletişim araçları yoluyla kendileriyle temasa geçilmesini istemeyen TÜKETİCİ,  bunu bildireceğini  ve tercih ettiği iletişim aracını yazılı olarak belirteceğini ve  bu tür temaslar nedeniyle etkin şekilde korumak için uygun tedbirleri SATICI ile birlikte kararlaştırılacağını iş bu sözleşme ile teyit eder.
Rezervasyon yapan TÜKETİCİ,  hizmetin niteliğine göre başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise vermekle sorumlu olduğunu kabul eder.
TÜKETİCİ, Tedbirlere uymaması halinde    sunulacak bazı hizmetlerin  sonlandırılabileceğini kabul eder.
TÜKETİCİ’ nin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis ve ya da SATICI    sorumlu değildir.
TÜKETİCİ ’nin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında; TÜKETİCİ’nin  otel  tesisine  girişi sırasında ve/veya iş bu sözleşmeye konu hizmetin alımı sırasında HES Kodu sorgusu yapılır.
Sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı TÜKETİCİ’ye  hizmet verilmez. Bu durumda TÜKETİCİ,  İzolasyon odasına alınabilir, hizmetin durdurulmasını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli görülen diğer işlemleri yapabilir. Rezervasyon yapan TÜKETİCİ,  hem kendi sağlığını  hem de kamu sağlığını korumak için hizmet alımı/tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra hizmet verilen yerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan TÜKETİCİ’nin, tesise giriş /hizmet alımı öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle TÜKETİCİ’nin  uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, SATICI ve/veya hizmet SAĞLAYICISI sorumlu değildir.
SATICI ve/veya SAĞLAYICI teyit amaçlı olarak ilgili TÜKETİCİ’yi arar ve sesli onay ile işlemleri gerçekleştirebilir.  Kredi kart bilgilerine göre TÜKETİCİ’nin  almış olduğu hizmetin bedelini tahsil edebilir.
TÜKETİCİ,  kredi kartı bilgilerinin  güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu,  kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.
 
TÜKETİCİ’nin, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
 
2- Rezervasyon Bilgileri
-----------------------------------(Otel ismi)ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
3- Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi;
--------------------------------------
 
IV-GENEL HÜKÜMLER
 
1-TÜKETİCİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, kimlik bilgileri  gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını iş bu sözleşme ile kabul eder.
2-TÜKETİCİ’nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin TÜKETİCİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde SATICI ve SAĞLAYICI’nın  bir sorumluluğu bulunmaz.
3-TÜKETİCİ, gerekli olan kimlik belgelerini   yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda SATICI VE SAĞLAYICI’ nın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.
4-Türk Vatandaşı olması halinde  TÜKETİCİ, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile hizmet alabileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.
5-TÜKETİCİ, Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan SATICI veya SAĞLAYICI ile  çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle SATICI veya SAĞLAYICI’ya ve/veya  çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder
6-TÜKETİCİ, konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde SATICI ve SAĞLAYICının  söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle TÜKETİCİ'nin iade hakkının bulunmadığını kabul eder.
7-TÜKETİCİ, satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul eder.
8-TÜKETİCİ, İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği SATICI VE SAĞLAYICI’nın   yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini ve gerekçelerini belgeleri ile birlikte yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
TÜKETİCİ, iş bu sözleşmeye konu hizmete ilişkin şikâyet, öneri ve dileklerini info@demturtravel.com adresine yazılı olarak iletebileceği gibi 0850 390 66 66 no.lu iletişim hattına sözlü olarak iletebilir.
9-TÜKETİCİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, Covid-19 dahil olmak üzere salgın hastalık vb.), SATICININ, SAĞLAYICININ /acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde TÜKETİCİ’nin  tazminat hakkı doğmaz.  Sayılan haller dışında ve iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdün ihlal edilmesi ile  bu durumun mahkeme hükmüne bağlanması halinde  TÜKETİCİ’nin kesinleşmiş mahkeme hükmüne dayalı tazminat hakkı doğar ise; iptal sigortası satın almış olan TÜKETİCİ'ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme TÜKETİCİ’ye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilir.
10-Erken rezervasyon da dahil olmak üzere tüm ürün tipleri ve hizmetlerine ait iş bu sözleşme konusu   tüm rezervasyonlar için geçerli olmak üzere kayıt anında  hizmet bedelinin tamamı TÜKETİCİ’ nin kredi kartından tahsil edilir.
 
11-Uçaklı paketlerde;
TÜKETİCİ, Pandemi koşullarına göre değişiklik olmadığı  durumda uçuştan en az 3 saat önce havalimanında olması ve uçuş biletlerine ilişkin gerekli işlemleri yaptırması gerektiği konusunda bilgi sahibidir.
Havayolu acentasının süre yönünden TÜKETİCİ’yi  bilgilendirmesi ve/veya  süre yönünden yapacağı değişikliklerine ilişkin yaşanacak aksaklıklardan SATICI sorumlu değildir.
12-Yapılan rezervasyonda varsa hediye çekinin TÜKETİCİ  tarafından herhangi bir sebeple kullanılmadığı/ yarım bırakıldığı durumlarda geri iade yapılmaz.
13-TÜKETİCİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile kendi kusur ve ihmallerinden SATICI ve SAĞLAYICI’yı  sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu sözleşmede yer alan iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir.
14-Söz konusu hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SATICI’nın  kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini  ödememesi halinde TÜKETİCİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte sorumlu olur.
15-TÜKETİCİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
16-TÜKETİCİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin yazılı olarak bildirilmemesinin sorumluluğu TÜKETİCİ'ye aittir.
17-TÜKETİCİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, katılım sırasında aranan gsm numarası ile TÜKETİCİ'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve “demturtravel.com” sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra    yayınlanabilir.
18-TÜKETİCİ’ye  rehberlik hizmeti verilmez.
19-TÜKETİCİ, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Türkiye İstanbul Tüketici Mahkemesine veya Türkiye İstanbul Tüketici Hakem Heyetine yapabilir. 

20-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracı ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teemmüllere uymakla mükelleftir.

21-Hava yolu şirketinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; sorumluluk hava yolu şirketine aittir. Bu hallerde SATICI’nın sorumluluğuna gidilemez.
22- İş bu sözleşmeye konu hizmetin kapsamına  VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ ile REHBERLİK hizmetleri dahil değildir. Talep edildiği takdirde vize işlemleri için SATICI, TÜKETİCİ’ye  başvuru işlemleri için ücreti dahilinde yardımcı olabilir. SATICI’nın  aracı olduğu vize işlemlerinde muhattaplar direkt yolcu ve konsolosluk olduğundan, oluşabilecek problemlerden SATICI sorumlu değildir.
 
23-TÜKETİCİ, rehber, tesis, satıcı  ve ulaşım aracı  vs.yetkililerinin satın alınan hizmetle bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.


24-TÜKETİCİ’nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak SATCI’ya bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.


25-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 SATICI’nın  işbu  sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için rücu hakkı saklıdır.
26-Tüketici  iş bu sözleşme konusu  hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 
V-CAYMA HAKKI-İPTAL-DEVİR

1-SATICI, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, salgın hastalık ve devletin aldığı idari kararlar neticesinde öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı hizmetin verilmesini iptal veya tehir   edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. 
 
2-İptal ve iade işlemlerinde SAĞLAYICI’nın(otel-tesis) iptal ve iade şartları geçerlidir.
 
Uçaklı paketlerde, kesilmiş olan uçak biletinin statüsüne göre hava yolu iptal şartları geçerli olacaktır. 
 
 

3-Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından 3 GÜN önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4-Uçak ulaşımı iptal ve değişikliklerinde hava yolu koşulları geçerlidir. Promosyon biletlerde iptal ve değişiklik yapılmaz. Promosyon biletler otel rezervasyonu ile birlikte geçerlidir. Otel rezervasyon iptalinde toplam ödeme tutarından uçak biletinin tamamı tahsil edilir.
 
5-Erken rezervasyon indirimli satışlarda iptal- değişiklik ve konaklama hakkı 3. Kişiye devredilemez.İş bu sözleşmede belirtilen mücbir sebep hallerinde yapılacak iptallerde şartları oluşmuş ise talep halinde tam iade yapılır.
6-İş bu sözleşmede belirtilen mücbir sebepler ve istisnalar dışında ;
a)Konaklama tarihine 10 gün kalaya kadar yapılan iptallerde   %35 no show uygulanır.
b)Konaklama tarihine 10 ile 5 gün  kalaya kadar  yapılan iptallerde  %50 no show uygulanır.
c)Konaklama tarihine 5 günden az süre kalmışsa yapılan iptallerde  %100 no show uygulanır.
d)Rezervasyonu yapılıp kullanılmayan ve rezervasyon iptali yapılması gerekirken iptal edilmeyen otel rezervasyonlarında  %100 no show uygulanır.
e)Uçaklı paketlerde rezervasyon  sırasında uçak biletinin tamamı ödenir. İptal & iade ve değişikliklerde havayolu kuralları geçerlidir. Uçaklı paketlerde, kesilmiş olan uçak biletinin statüsüne göre havayolu iptal şartları geçeri olacaktır.
Biletleme yapıldıktan sonra mevcut bilet hakkı bir başkasına devredilemez.
İş bu sözleşmenin genel hükümler 2.maddesinde belirtilen hallerde   biletleme yapan havayolu sorumludur. TÜKETİCİ, SATICI’nın sorumluluğuna gidemez.
7.Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres: Yayla Mah.No:13 Alsancak-Girne-KKTC
Faks numarası:0392 821 12 13
Elektronik posta bilgileri: info@demturtravel.com
 
------
8-TÜKETİCİ, iş bu sözleşme konusu hizmet kapsamı   hakkında kendisine bilgilendirme yapılan belgede (Voucher vs.) bildirilen  otele giriş vs. gibi başlangıç saatini  kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda SATICI, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetlerini, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda TÜKETİCİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
SATICI, TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla, konaklama hizmeti sağlayanın  hizmet vermeyeceğini  SATICI’ya  bildirmesi hallerinde hizmeti başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir.
TÜKETİCİ tarafından her bir hizmet için ödemesi yapılan rezervasyon bedelleri kapsamında SAĞLAYICI’nın uygunluğu doğrultusunda TÜKETİCİ  kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir.
VI-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
 
Taraflar, işbu sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık durumunda yargıya başvurmadan ilgili uyuşmazlığı öncelikli olarak uzlaşma yolu ile çözmek konusunda hemfikirdirler. Uyuşmazlığın uzlaşma yolu ile çözülememesi durumunda İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tamamlayıcı nitelikte eklerinden doğacak anlaşmazlıkların hallinde Türk hukuku uygulanacaktır.
 
İş Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanıp ta   yerinde incelenmesi ile tespiti gerekli olan durumlarda KKTC Adli makamları yetkili olup,  KKTC yasaları uygulanacaktır.
 
Ülkelerin kendi sınırları içinde bazı hizmetlerin mesafeli sözleşmeler aracılığıyla pazarlanmasını yasaklamış olmasından TÜKETİCİ sorumludur. SATICI’nınve/veya SAĞLAYICI’nın  sorumluluğuna gidilemez.
 
VII.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ
1.Yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilhassa tüm verileri, sözleşme konusu işe ilişkin yazılı veya sözlü, ticari bilgiler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, SATICI listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden müseccel olsun olmasın her türlü ürün ve usullerle ilgili olarak taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan ve bunlarla  sınırlı olmayan her türlü bilgisi “SATICI’nın Gizli Bilgisi” olarak kabul edilir.
2.Gizlilik Yükümlülüğüne Girmeyen Haller ; Gizli Bilgi olmadığı açıkça yazılı olarak Taraflar tarafından bildirilen bilgiler,  Kamuya mal olmuş bilgiler , Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı gereğince açıklanması gereken bilgiler.
 
4. TÜKETİCİ, iş bu sözleşme gereği   paylaştığı  kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerinin kurduğu ilişki kapsamında; kurduğu  ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine açıkça izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formundaki taahhüdünü ayrıca teyit eder.
VIII-TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların işbu sözleşmede   belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresler olmak zorundadır. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmuş ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş ise bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli olacaktır. 
 
Bu sözleşmede belirtilen hususlar sadece tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir. Taraflar arasında vuku bulacak münferit farklı uygulamalar, işbu Sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz. Tarafların işbu anlaşmadan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması ve/veya geç kullanması diğer hak ve yetkilerinden feragat anlamına gelmez. Herhangi bir hakkın ve yetkinin kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmez.
 
İşbu Sözleşme tarafların, sözleşmenin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak vardıkları anlaşma ve sözleşmenin bütününü temsil etmektedir ve karşılıklı olarak yazılı şekilde aksi kararlaştırılmadığı takdirde bundan önceki yazılı veya sözlü tüm sözleşme taahhüt ve beyanların yerine geçmektedir.
 
TÜKETİCİ , kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
İşbu Sözleşme süresi içerisinde TÜKETİCİ’nin ard arda veya bir sene içerisinde iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlar muaccel olur.
 
 
IX-MÜCBİR SEBEP
 
Taraflar, dünya ve ülke çapında veya sektördeki Pazar çapında meydana gelebilecek  grev, lokavt vs. gibi iş hukuku kaynaklı nedenler hariç olmak üzere, deprem, sel, yangın, gibi doğal afetler, salgın hastalık (pandemi) veya savaş, devlet makamlarınca alınan tedbir kararları  vs. gibi her iki tarafın da kontrolü dışında gelişen ve taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’ den kaynaklanan borçlarını yerine getirmesini engelleyen sebepler mücbir sebeptir.
 
X-ÖDEME ŞEKLİ
 
Açıklama:…..
                                                                                                                     
Tutar:………
 
Banka Hesap Bilgileri;
 
Hesap Adı                  : DEMTUR TRAVEL LTD
EURO İBAN             : TR32 0006 2001 2880 0009 0974 46 (EUR)
TL İBAN                   : TR84 0006 2001 2880 0006 2971 87 (TRY)
USD IBAN                : TR05 0006 2001 2880 0009 0974 47 (USD)
GBP IBAN                : TR86 0006 2001 2880 0009 0974 44 (GBP)
Banka Adı                  : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
SWIFT Kodu             : TGBATRIS
 
 
 
 
XI-TÜKETİCİ BEYANI
 
Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.İNTERNET ORTAMINDA UÇAK BİLETİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ  SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I-SÖZLEŞMENİN TANIMI:

İş bu sözleşme ile  SATICI  veya SAĞLAYICI ile TÜKETİCİNİN eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması kararlaştırılmaktadır.
İş bu sözleşmede; Sağlayıcı (Araç Sahibi) : ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden  gerçek veya tüzel kişiyi, Satıcı/Acenta: ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan veya sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Müşteri/Yolcu/Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı, Yan Sözleşme: Bir mesafeli  sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan hizmete ilişkin sözleşmeyi ifade eder.
 
II-SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İş bu Sözleşmenin konusu; SATICI’nın, TÜKETİCİ’ye info@demturtravel.com sitesi üzerinden elektronik ortamda tarifeli-tarifesiz Uçak Bileti Satış  Hizmeti verilmesine ilişkin      tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
II-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
İş bu Sözleşme DEM TUR TRAVEL LTD (SATICI olarak anılacaktır), ile …………………(MÜŞTERİ /TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
 
info@demturtravel.com” sitesinde tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak biletleri satılmaktadır.  Tarifeli sefer; hava yolu şirketlerinin çok önceden planlayarak aynı rota, aynı gün ve saatlerde sürekli olarak yaptıkları uçuştur. -Tarifesiz sefer; Süreklilik arz etmeyen, ihtiyaca göre belirlenebilen, saati ve günü değiştirilebilen uçuştur.
 
 
 
 
SATICI Bilgileri; DEMTUR TRAVEL LTD.
 
SAĞLAYICI Bilgileri; Havayolu bilgileri
 
TÜKETİCİ Bilgileri: DEMTUR TRAVEL LTD.’nin info@demturtravel.com adresinden bilet alan kişi:
------------------
TÜKETİCİ, …info@demturtravel.com………websitesinde paylaşmış olduğu adres ve iletişim bilgileri aracılığı ile kendisine ulaşılmasını kabul eder.
 
TÜKETİCİ, Rezervasyon talebinde bulunmakla, iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 
III-TÜKETİCİNİN (MÜŞTERİNİN) BİLGİLENDİRİLMESİ:
 
TÜKETİCİ, iş bu mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde bilgilendirildiğini kabul ve teyit eder.
1-Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri
 
DEMTUR TRAVEL LTD mülkiyeti kendisine ait olan info@demturtravel.com internet sitesi üzerinden tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak biletlerini satmaktadır.
 
İşbu sözleşme  TÜKETİCİ’nin  nfo@demturtravel.com isimli internet sitesinden satın aldığı uçak biletlerine ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.
 
SATICI, TÜKETİCİ  ile hava yolu firmaları arasında aracı kurum niteliğindedir.
 
Her Havayolunun kendine özgü kurallar vardır.
 
Buna göre; bilet ve rezervasyon iptalleri, bilet bedelinin iade edilip edilmemesi, kesintinin uygulanıp uygulanmaması, isim ve müşteri değişikliği, bagaj miktarı vb. tüm hususlarda ilgili Havayolunun kuralları uygulanır.
 
SATICI’nın  bu hususta hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI  sadece yukarıda sayılan talepleri ilgili Havayolu şirketine iletmekle yükümlüdür.
 
TÜKETİCİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen ön bilgilendirme belgesinde açıklamalar kısmında yer alır.
TÜKETİCİ,  satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren belgeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu kendisine ön bilgilendirme yapıldığını iş bu sözleşme ile kabul ve teyit eder.
TÜKETİCİ,  elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işleminin, yine elektronik ortamda yapılacağını bildiğini iş bu sözleşme ile teyit eder.
Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.
TÜKETİCİ, elektronik ortam sistem ekranında "okudum ve anladım" butonuna basarak işbu sözleşmeyi imzaladığını ve işbu sözleşmede belirtilen koşul ve şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bazı iletişim araçları yoluyla kendileriyle temasa geçilmesini istemeyen TÜKETİCİ,  bunu bildireceğini  ve tercih ettiği iletişim aracını yazılı olarak belirteceğini ve  bu tür temaslar nedeniyle etkin şekilde korumak için uygun tedbirleri SATICI ile birlikte kararlaştırılacağını iş bu sözleşme ile teyit eder.
Rezervasyon yapan TÜKETİCİ,  hizmetin niteliğine göre Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri ilgilisine  vermekle sorumlu olduğunu kabul eder.
TÜKETİCİ, Tedbirlere uymaması halinde    sunulacak bazı hizmetlerin  sonlandırılabileceğini kabul eder.
TÜKETİCİ’ nin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis ve ya da SATICI    sorumlu değildir.
TÜKETİCİ ’nin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında; iş bu sözleşmeye konu hizmetin alımı sırasında HES Kodu sorgusu yapılır.
Sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı TÜKETİCİ’ye  hizmet verilmez. Bu durumda TÜKETİCİ,  İzolasyon odasına alınabilir, hizmetin durdurulmasını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli görülen diğer işlemleri yapabilir. Rezervasyon yapan TÜKETİCİ,  hem kendi sağlığını  hem de kamu sağlığını korumak için hizmet alımı öncesinde, hizmet alımı süresince ve hizmetin sona ermesinden sonra  hizmet verilen yerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan TÜKETİCİ’nin, hizmet alımı öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle TÜKETİCİ’nin  uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, SATICI ve/veya hizmet SAĞLAYICISI sorumlu değildir.
SATICI ve/veya SAĞLAYICI teyit amaçlı olarak ilgili TÜKETİCİ’yi arar ve sesli onay ile işlemleri gerçekleştirebilir.  Kredi kart bilgilerine göre TÜKETİCİ’nin  almış olduğu hizmetin bedelini tahsil edebilir.
TÜKETİCİ,  kredi kartı bilgilerinin  güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu,  kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.
 
TÜKETİCİ’nin, kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.
 
2- Rezervasyon Bilgileri
-----------------------------------ADRES- İLETİŞİM BİLGİLERİ
UÇUŞ BİLGİLERİ:
HAVAYOLUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 
3- Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi;
--------------------------------------
 
IV-GENEL HÜKÜMLER
1-TÜKETİCİ,  bilet satın alırken, tüm bilgilerini iş bu sözleşmede belirtilen internet sitesine doğru ve eksiksiz girmelidir.
Eksik ya da hatalı bilgi girişinden doğacak zarar ve mağduriyetlerden SATICI  sorumlu değildir.
2-TÜKETİCİ,  bilet satın almadan önce, seyahat edeceği ülkeler için vizenin gerekli olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup,  bu konudaki tüm sorumluluk kendisine aittir.
3-TÜKETİCİ, bilet satın almadan önce yanında gideceği reşit olmayan çocuklara ilişkin gerekli tüm izin ve belgeleri tedarik etmekle yükümlüdür. TÜKETİCİ gideceği ülkeye bağlı olarak hangi evrakların gerekli olup olmadığını kendisi araştırmalıdır.
Bu hususta doğacak mağduriyetlerden SATICI’nın  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4-Havayolu şirketinin uçuş saatini veya gününü değiştirmesi halinde, bu değişiklikten doğabilecek mağduriyetten SATICI’nın   herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Değişiklikler, TÜKETİCİ'nin mail adresine bildirilecektir.
5-Bilet rezervasyonu yapıldıktan sonra, Havayolu şirketinin fiyat artışına gitmesi halinde; TÜKETİCİ  aradaki fiyat farkını SATICI’ya  ödemekle yükümlüdür.
Yapılmış olan rezervasyonlarda isim değişikliği yapılması ve satın alınmış bir biletin bir başka isme devredilmesi mümkün değildir.
6-Havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir. Böyle bir durumda ek ücretler havayoluna doğrudan ödenmek zorundadır. SATICI  doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.
7-TÜKETİCİ, yurtdışı uçuşlarında, uçuştan en az 3 saat önce havaalanında olmakla yükümlüdür. Geç kalmalardan SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8-SATICI, TÜKETİCİ  ile hava yolu firmaları arasında aracı kurum niteliğindedir. Her Havayolunun kendine özgü kurallar vardır. Buna göre; bilet ve rezervasyon iptalleri, bilet bedelinin iade edilip edilmemesi, kesintinin uygulanıp uygulanmaması, isim ve müşteri değişikliği, bagaj miktarı vb. tüm hususlarda ilgili Havayolunun kuralları uygulanır. SATICI’nın  bu hususta hiçbir yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI  sadece yukarıda sayılan talepleri ilgili Havayolu şirketine iletmekle yükümlüdür.
9-SATICI’nın bilet satış sayfasında oluşabilecek teknik arızalar, sistem arızaları ve hatalarından, internet iletişiminde oluşabilecek aksaklıklardan sorumluluğu bulunmamaktadır. Sistem hatası, vb. nedenlerle bilet satış bedelinin tamamının TÜKETİCİ’den  tahsil edilemediği ve TÜKETİCİ tarafından bilet bedelinin tamamı ödenmediği takdirde SATICI, TÜKETİCİ'den ayrıca onay alınmasına gerek olmaksızın bileti iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum gecikmeksizin TÜKETİCİ'ye en kısa sürede bildirilir.
10-SATICI’nın  web sayfası üzerinden yapılan herhangi bir rezervasyon, konfirme edilip ödemesi tamamen yapıldıktan ve SATICI tarafından onay gönderildikten sonra tamamlanmış sayılır.
11-SATICI her türlü değişiklik, ilave ve düzeltme hakkını saklı tutar.
TÜKETİCİ’nin nin uçuşunda kullanabileceği serbest bagaj taşıma hakkı, havayolu şirketleri tarafından belirlenmekte olup, rezervasyon sınıfı ve uçuş parkuruna göre değişebilmektedir.
 
V-İPTAL- VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER
1-TÜKETİCİ’nin  iptal, vazgeçme ve değişiklik talepleri SATICI tarafından ilgili Havayolu şirketine gecikmeksizin bildirilir ve Havayolunun vereceği cevaba göre SATICI  işlemleri gerçekleştirir.
Fiyat farkından, bilet iade tutarlarından SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sorumluluk tamamen ilgili Havayolu şirketine aittir. SATICI  sadece aracı bir kurum olup, TÜKETİCİ’'ye Havayolu şirketinin bildireceği cevabı bildirmekle yükümlüdür.
2-Havayolu şirketinin uçuş saati ve gününü değiştirmesi halinde; bu durumda SATICI’nın  hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3-Genel havayolu kuralı olarak, tek bir kişi için aynı tarih aralığında aynı havayolu için birden fazla rezervasyon yapılmasına işlem anında izin verilecek olup, daha sonra havayolları tarafından uyarı yapılmaksızın iptal edilecektir. Bu sebeple, aynı kişi adına rezervasyonun birkaç kere yapılması halinde tüm rezervasyonlarınızın iptalinden SATICI  sorumluluk kabul etmez.
4-Havale veya eft ile ödeme yapılması durumunda, rezervasyon süresinin sona ermesinden öncesine kadar bilet bedelinin SATICI’nın  banka hesabına yatırıldığının tespit edilmesiyle biletleme yapılacaktır. Rezervasyon süresinin sona ermesine kadar ödeme yapılmadığı takdirde SATICI  tarafından biletleme yapılmaz ve rezervasyon düşer. Bu durumda SATICI  sorumlu tutulamaz. Ödeme yapıldıktan sonra TÜKETİCİ  tarafından bildirilmelidir. Ödeme SATICI  hesabına yansıyana kadar geçen sürede fiyat değişikliği olursa, güncellenen fiyat TÜKETİCİ'nin onayına sunularak işlem yapılır. TÜKETİCİ, fiyat farkını ödemekle yükümlüdür. Ödeme SATICI  hesabına yansıyana kadar geçen süredeki fiyat değişikliğinden SATICI  sorumlu tutulamaz. Bilet bedelinin hesaba geç girmesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
5-Havayolu şirketinin bilet bedelinin ya da bir kısmının iadesine ilişkin onay vermesi halinde, bu bedelin SATICI’nın  banka hesabına aktarılmasından sonra, SATICI en geç 15 gün içerisinde TÜKETİCİ’ye  iade işlemi gerçekleştirecektir.
SATICI’nın havayolundan kaynaklanan sistem hataları, teknik problemler, SATICI  sistemlerine havayolu tarafından eksik ya da hatalı yansıtılan fiyatlar vb. nedenlerle oluşabilecek durumlardan ve hatalı veya eksik yansıtılan fiyatlar nedeniyle veya hangi nedenle olursa olsun havayolu tarafından iptal edilen biletlerden dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
VI.TARİFESİZ (CHARTER) UÇUŞLAR
info@demturtravel.com isimli internet sitesi üzerinden satın alınan charter uçuşlarda, TÜKETİCİ aşağıda belirtilen kuralları şimdiden peşinen kabul eder.
Buna göre;
Charter uçak biletlerinde iade ve iptal mümkün değildir.
Charter uçak bileti üzerinde; tarih, saat, parkur ve isim değişikliği yapılması mümkün değildir.
Charter bilet satın alma işlemlerinde; yolcu bilgileri tam, eksiksiz ve doğru bir biçimde girilmelidir. Bu bilgilerin doğruluğunun kontrolü tamamen yolcuların sorumluluğundadır. Bilgilerdeki eksiklik veya hata nedeniyle yolcunun uçağa alınmamasından SATICI  sorumlu olmadığı gibi, bilet bedeli de yolcuya iade edilemeyecektir.
Charter bilet alan yolcuların, uçuştan ……X… gün önce mutlaka havayolundan tarih, saat ve terminal teyidi almaları gerekir.
Uçuş tarihi ve saati ile terminalinde değişiklikleri olabilir.
Charter uçuş satın alan yolcular bu değişiklikleri peşinen kabul ederler.
Charter uçuşlarda hava yolu şirketleri tarafından değişiklik yapılırsa, yolcuya iletişim bilgileri (eposta ve/veya cep telefon numarası) üzerinden havayolu tarafından bilgilendirme yapılır. İletişim bilgilerinin doğruluğu ise yolcuların sorumluluğundadır. Yolcuya ulaşılamaması nedeniyle yolcunun uçuşu gerçekleştirememesinden SATICI sorumlu olmadığı gibi, bilet bedeli de yolcuya iade edilemeyecektir.
Uçuş esnasında servis edilen yiyecek ve içeceklerden ücret alınabilir.
Charter uçuşlarda gümrük girişinde karşılaşılabilecek sorunlardan SATICI  sorumlu değildir.
Check-in ve bagaj işlemelerinde sorun yaşamamak için yolcuların, kalkış saatinden 3 saat önce havalimanında hazır bulunması gerekir. Aksi takdirde, yolcunun uçuşu gerçekleştirememesinden SATICI sorumlu olmadığı gibi, bilet bedeli de yolcuya iade edilemeyecektir.
 
 
 Yolcular, vize de dahil olmak üzere uçuş için gerekli evrakları bulundurmakla yükümlüdür.
 Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği taktirde, yolculara ücret iadesi yapılmaz.
 
TÜKETİCİ, iş bu sözleşmeye konu hizmete ilişkin şikâyet, öneri ve dileklerini info@demturtravel.com adresine yazılı olarak iletebileceği gibi 0850 390 66 66 no.lu iletişim hattına sözlü olarak iletebilir.
İş bu sözleşmeye konu  hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'nin hizmet bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının SATICI’nın  kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini  ödememesi halinde TÜKETİCİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte sorumlu olur.
TÜKETİCİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere uçuş başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.
TÜKETİCİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin yazılı olarak bildirilmemesinin sorumluluğu TÜKETİCİ'ye aittir.
TÜKETİCİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, katılım sırasında aranan gsm numarası ile TÜKETİCİ'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve “demturtravel.com” sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra    yayınlanabilir.
Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği hava yollarının tabi olduğu yasa ve teemmüllere uymakla mükelleftir.

Hava yolu şirketinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumlarında; sorumluluk hava yolu şirketine aittir. Bu hallerde SATICI’nın sorumluluğuna gidilemez.
 
İş bu sözleşmeye konu hizmetin kapsamına  VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ ile REHBERLİK hizmetleri dahil değildir. Talep edildiği takdirde vize işlemleri için SATICI, TÜKETİCİ’ye  başvuru işlemleri için ücreti dahilinde yardımcı olabilir. SATICI’nın  aracı olduğu vize işlemlerinde muhattaplar direkt yolcu ve konsolosluk olduğundan, oluşabilecek problemlerden SATICI sorumlu değildir.
 
TÜKETİCİ, satın alınan hizmetle ilgili  hava yolu, hava alanı vs.  kurallara uyacağını; 3. kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.


 
Biletin ait olduğu Havayolu iptal şartları geçeri olacaktır.
Biletleme yapıldıktan sonra mevcut bilet hakkı bir başkasına devredilemez.

VII.VAZGEÇME(CAYMA) BİLDİRİMİ
İş bu sözleşme şartlarına uygun olarak Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres: Yayla Mah.No:13 Alsancak-Girne-KKTC
Faks numarası:0392 821 12 13
Elektronik posta bilgileri: info@demturtravel.com
 
Ülkelerin kendi sınırları içinde bazı hizmetlerin mesafeli sözleşmeler aracılığıyla pazarlanmasını yasaklamış olmasından TÜKETİCİ sorumludur. SATICI’nınve/veya SAĞLAYICI’nın  sorumluluğuna gidilemez.
 
VIII.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİ
1.Yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilhassa tüm verileri, sözleşme konusu işe ilişkin yazılı veya sözlü, ticari bilgiler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, SATICI listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden müseccel olsun olmasın her türlü ürün ve usullerle ilgili olarak taraflardan birinin şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel ekonomik değere sahip olan ve bunlarla  sınırlı olmayan her türlü bilgisi “SATICI’nın Gizli Bilgisi” olarak kabul edilir.
2.Gizlilik Yükümlülüğüne Girmeyen Haller ; Gizli Bilgi olmadığı açıkça yazılı olarak Taraflar tarafından bildirilen bilgiler,  Kamuya mal olmuş bilgiler , Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı gereğince açıklanması gereken bilgiler.
 
3. TÜKETİCİ, iş bu sözleşme gereği   paylaştığı  kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerinin kurduğu ilişki kapsamında; kurduğu  ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine açıkça izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formundaki taahhüdünü ayrıca teyit eder.

IX-TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların işbu sözleşmede   belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresler olmak zorundadır. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmuş ve karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş ise bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli olacaktır. 
 
Bu sözleşmede belirtilen hususlar sadece tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir. Taraflar arasında vuku bulacak münferit farklı uygulamalar, işbu Sözleşmenin değiştirildiği anlamında yorumlanamaz. Tarafların işbu anlaşmadan doğan hak ve yetkilerini kullanmaması ve/veya geç kullanması diğer hak ve yetkilerinden feragat anlamına gelmez. Herhangi bir hakkın ve yetkinin kullanılmaması bu hak ve yetkilerin devamlı olarak ileride de kullanılmayacağı anlamına gelmez.
 
İşbu Sözleşme tarafların, sözleşmenin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak vardıkları anlaşma ve sözleşmenin bütününü temsil etmektedir ve karşılıklı olarak yazılı şekilde aksi kararlaştırılmadığı takdirde bundan önceki yazılı veya sözlü tüm sözleşme taahhüt ve beyanların yerine geçmektedir.
 
TÜKETİCİ , kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini TÜKETİCİ’den talep edebilir ve her koşulda TÜKETİCİ’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, TÜKETİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
 
X-MÜCBİR SEBEP
 
Taraflar, dünya ve ülke çapında veya sektördeki Pazar çapında meydana gelebilecek  grev, lokavt vs. gibi iş hukuku kaynaklı nedenler hariç olmak üzere, deprem, sel, yangın, gibi doğal afetler, salgın hastalık (pandemi) veya savaş, devlet makamlarınca alınan tedbir kararları  vs. gibi her iki tarafın da kontrolü dışında gelişen ve taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’ den kaynaklanan borçlarını yerine getirmesini engelleyen sebepler mücbir sebeptir.
 
XI-ÖDEME ŞEKLİ
 
Açıklama:…..
                                                                                                                     
Tutar:………
 
Banka Hesap Bilgileri;
 
Hesap Adı:
EURO İBAN:
TL İBAN:
Banka Adı:
SWIFT Kodu:
 
XII-TÜKETİCİ BEYANI
 
Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.